Informacija

Nuo 2021-12-01 keičiasi kai kurie teisės aktai, susiję su darbuotojų testavimu 544 „DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, SĄRAŠO, DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI DARBUOTOJAMS, PASITIKRINUSIEMS IR (AR) PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS, AR NESERGA UŽKREČIAMĄJA LIGA, DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMOSI TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/462cd380512711ec862fdcbc8b3e3e05 Netenka galios V-1946 „DĖL KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS DARBUOTOJAMS NEATLIEKAMI SVEIKATOS PATIKRINIMAI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9bce2260511a11ec862fdcbc8b3e3e05 Vietoje jo įsigalios DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ REIKALAVIMŲ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4391b80511411ec862fdcbc8b3e3e05 Nuo 2021-12-01 keičiasi kai kurie teisės aktai, susiję su darbuotojų privalomu testavimu ir jų testų apmokėjimu. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e97031784ef911ec86bdcb0a6d573b32 NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e8f5c6b4486911eca8a1caec3ec4b244?jfwid=33p634ema

Nuo 2021 m. lapkričio 16 d. Įsigaliojo prievolė vaikams mokyklose dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius Vaikai ir ugdymo įstaigų darbuotojai medicinines kaukes arba respiratorius turi dėvėti švietimo įstaigose uždarose patalpose. Apsaugos priemonės turi priglusti prie veido ir visiškai dengti nosį ir burną. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, jiems esant ugdymo įstaigoje. Taip pat – kitiems asmenims sportuojant bei veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, metu. Kaukių ar respiratorių nereikia neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės ar respiratoriaus dėl vykdomos veiklos pobūdžio, pavyzdžiui, darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis, gali būti naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės, pavyzdžiui, veido skydeliai. Su ministro sprendimu dėl apsaugos priemonių mokyklose galite susipažinti: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8a60c3b0465311eca8a1caec3ec4b244

Nuo 2021-11-17 įsigalioja OV sprendimo dėl izoliacijos pakeitimai (8 priedas) NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd3e38d0463911ec992fe4cdfceb5666

Svarbi informacija