Informaciją apie kitas tvarkas galite parsisiųsti paspaudę nuorodą.

Šiaulių Spindulio ugdymo centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tvarka

E-Dienyno nuostatai

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Komandinio darbo modelis dirbant su specialiųjų poreikių vaikais

Mokinių individualios (asmeninės) pažangos stebėjimo, fiksavimo, vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas

Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarka

Pagalbos teikimo ugdytiniui ir veiksmingumo vertinimo tvarkos aprašas

Patalpų švaros ir ugdytinių, klientų asmens higienos tikrinimų centre tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Sveikatos priežiūros vidaus tvarkos taisyklės

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Ugdymo proceso priežiūros tvarkos aprašas

Ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Šiaulių Spindulio ugdymo centre prevencijos taisyklių patvirtinimo

Decentralizuotų viešųjų pirkimų tvarkos aprašas

Įsakymas Dėl mokinių priežiūros vasaros laikotarpiu

Priežiūros vasaros laikotarpiu įkainio patvirtinimo pakeitimas