Vykdomi projektai Centre

„Elektrostimuliacijos taikymas triračių sporte ir aktyvioje neįgaliųjų fizinėje veikloje“

Džiugu, jog įpusėjo „Spindulio“ ugdymo centro laimėtas ir sėkmingai įgyvendinamas
projektas „Elektrostimuliacijos taikymas triračių sporte ir aktyvioje neįgaliųjų fizinėje veikloje“ (veiklos vykdymo laikotarpis 2021 m. rugsėjo 22 d. – 2024 m. rugsėjo 22d.), kurio tikslas skatinti Centro neįgaliųjų asmenų turiningą, tikslingą fizinį aktyvumą lauke, naudojant triračius bei gerinant raumenų jėgą ir ištvermę elektrostimuliacijos aparatų pagalba. Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Už Sporto rėmimo fondo lėšas įsigytas sporto inventorius ne tik praturtino Centro sporto priemonių bazę, bet įgalino įdomesnes, patrauklesnes sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo formas. Ugdytiniai fizinio aktyvumo pratybų metu turi galimybę važinėti triračiais bei optimizuoti raumenų jėgą elektrostimuliacijos aparatų pagalba. Tai ypač aktualu neįgaliesiems, turintiems vidutinius ar sunkius judesio ir padėties, lėtinius neurologinius, įvairiapusius raidos bei kompleksinius sutrikimus. Fizinio aktyvumo pratybų metu ugdytiniai lavina fizines savybes: greitumą, raumenų jėgą, vikrumą, ištvermę ir kt., gilina bendravimo įgūdžius, patiria daug teigiamų emocijų, turi galimybę išbandyti savo jėgas varžybose. Kasmet organizuojame respublikinį renginį „Linksmosios triračių varžybos“, kuriame dalyvauja skirtingo amžiaus neįgalieji iš Šiaulių, Joniškio, Žagarės, Kelmės ir kitų miestų. Dalyviai atlieka įvairias sportines užduotis, dalyvauja triračių rungtyse, patirdami didžiulį judėjimo džiaugsmą bei naudą.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras 2018-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu ugdymo centras aprūpintas gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisideda prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didina ugdymo centro veiklos efektyvumą. Mokytojams yra sukurti veiklų aprašai, skirti padėti pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. 
Daugiau informacijos apie projektą rasite:  

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001

/

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“, finansuojamo remiant Europos Komisijai paraišką.

Projektui skirtas finansavimas – 111.524,00 Eur.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto tikslas – ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Pastebėtina, kad neatitikimai tarp šiuolaikinės švietimo sistemos ir darbo rinkos yra sudėtingas klausimas. Projekto dalyvių organizacijos pasirengimo projekto paraiškos teikimui etapo metu išreiškė požiūrį, kad verslo pagrindų mokymo įvedimas į mokyklas, tinkamas profesinis konsultavimas bei ugdymas karjerai, tiesioginis glaudus ryšys su verslu yra labai svarbus bendrojo ugdymo mokyklų žingsnis pozityviems tolimesnio mokinių užimtumo rezultatams siekti. Šį svarbų iššūkį galima išspręsti ne tik keičiant ugdymo karjerai sistemos procesus mokyklose, juos tobulinant, adaptuojant pagal mokinių poreikius, bet ir padedant aktyvioms iniciatyvoms, tokioms kaip darbo stebėjimo vizitai ar struktūruoti kursai užsienyje, kadangi daugeliu minėtu klausimų pasisemti patirties Lietuvoje paprasčiausiai nėra iš ko, nes ugdymo karjerai sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo veiklos kol kas tik prasideda Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

Į darbo stebėjimo vizitus vyks asmenų grupės, sudarytos iš 2-3 žmonių, atsakingų už ugdymo karjerai veiklų organizavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje. Planuojama darbo stebėjimo vizitų trukmė – 3 darbo dienos. Į struktūruotus kursus vyks dalyvių grupės, sudarytos iš 4-6 asmenų kiekvienai kursų temai. Planuojama kursų trukmė – 5 darbo dienos. Kursuose iš viso dalyvaus 28 asmenys, o į darbo stebėjimo vizitus vyks 41 darbuotojas.

Tikimasi, kad po dalyvavimo projekto veiklose projekto dalyviai gebės padėti mokiniams giliau pažinti save ir darbo pasaulį, o tai sudarys prielaidas jiems priimti adekvačius tolimesnės karjeros sprendimus. Tikimasi, kad projekto dalyviai atnaujins ir geriau gebės savo veikloje taikyti efektyvius ugdymo karjerai modelius, pagilins žinias, kaip patraukliau įtraukti mokinius į ugdymo karjerai veiklas. Planuojama, kad įgyta patirtis prisidės prie pagalbos mokiniams lengviau pereiti į kitą karjeros – mokymosi ar darbo – aplinką, prisidės prie efektyvesnės darbo paieškos. Tarpusavio mokymas(is) taip pat gali būti laikomas tvaraus profesinio tobulėjimo šaltiniu, o ugdymo karjerai integravimas į dalyko turinį, pagalbos mokiniui teikimas dalykų pamokose gali tiesiogiai prisidėti prie mokinių ateities sėkmės, todėl tikimasi, kad projekto dalyviai įgis ir šios patirties.

Projektas ,,Sveikata visus metus“

Projektas ,,Sveikata visus metus“ Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro ugdytiniai dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte ,,Sveikata visus metus“, šis projektas truks nuo vasario iki gruodžio mėnesio. Kiekvieną mėnesį turėsime įveikti po iššūkį!

„Sveikata visus metus“

Sveikata visus metus“ projekto pristatymas

Gamtosauginių mokyklų programa

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro mokiniai dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje.

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro GAMTOSAUGINIS KODEKSAS

 

"Sveikatiada"

 Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro mokiniai dalyvauja projekte „Sveikatiada“. „Sveikatiada“ – tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.
 

Projektas "BOČIA" ir "MOOVIE" - puiki motyvacija neįgaliesiems sportuoti lauke"

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centras dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skelbtame  2020 m. Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkurse SRF-SIĮ-2020-1-0157 „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“. Patvirtinus pateiktą paraišką ir atitikus keliamus reikalavimus nuo 2020-05-01 iki 2023-05-01 Centras vykdys projektą SRF-SIĮ-2020-1-0157 „BOČIA“ ir „MOOVIE“ – puiki motyvacija neįgaliesiems sportuoti lauke“.

eTwinning

Vienas iš svarbiausių programos „eTwinning“ elementų yra mokytojų, mokinių, mokyklų, tėvų bendradarbiavimas. Programoje „eTwinning“ mokytojai dirba kartu ir organizuoja veiklas savo mokiniams. Vyksta integracija keliais lygiais – tarp atskirų šalių mokyklų, mokykloje – tarp dalykų, įvedami nauji elementai į ugdymo proceso organizavimą, betarpiškai integruojant užsienio kalbą, informatiką ir bet kurį ugdymo turinio dalyką. Susipažįstama su kitos šalies kultūra, vyksta kultūros reiškinių mainai. Ugdoma tolerancija ir partnerystė, skatinama vidinė motyvacija mokytis.

eTwinning projektas OAT-NOT ONLY FOR BREAKFAST

Kartu už darnią mokyklą (Together for Sustainable School)

Dalyvaujame Europos klimato iniciatyvoje (EUKI): Kartu už darnią mokyklą (Together for Sustainable School) Svarbiausias darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) tikslas – ugdyti kompetencijas, galinčias padėti įvertinti savo veiksmus bei jų socialinį, kultūrinį, ekonominį bei ekologinį poveikį savo aplinkai ir pasauliui. DVŠ ne tik integruoja į mokymo programą tokias temas kaip klimato kaita, skurdas ir darnus vartojimas, jis taip pat sukuria interaktyvią, į besimokantįjį orientuotą mokymo(si) aplinką.

https://lvjc.lt/EUKI/?fbclid=IwAR21hMqUhAlUiN-THbrngmfYRLmCVw1mcQV3n-Xkd5htPR0JloFcaFdgbOE

 

Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“, finansuojamo remiant Europos Komisijai paraišką. Projektui skirtas finansavimas – 111.524,00 Eur. Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projekto tikslas – ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. Pastebėtina, kad neatitikimai tarp šiuolaikinės švietimo sistemos ir darbo rinkos yra sudėtingas klausimas. Projekto dalyvių organizacijos pasirengimo projekto paraiškos teikimui etapo metu išreiškė požiūrį, kad verslo pagrindų mokymo įvedimas į mokyklas, tinkamas profesinis konsultavimas bei ugdymas karjerai, tiesioginis glaudus ryšys su verslu yra labai svarbus bendrojo ugdymo mokyklų žingsnis pozityviems tolimesnio mokinių užimtumo rezultatams siekti.

Šį svarbų iššūkį galima išspręsti ne tik keičiant ugdymo karjerai sistemos procesus mokyklose, juos tobulinant, adaptuojant pagal mokinių poreikius, bet ir padedant aktyvioms iniciatyvoms, tokioms kaip darbo stebėjimo vizitai ar struktūruoti kursai užsienyje, kadangi daugeliu minėtu klausimų pasisemti patirties Lietuvoje paprasčiausiai nėra iš ko, nes ugdymo karjerai sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo veiklos kol kas tik prasideda Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Į darbo stebėjimo vizitus vyks asmenų grupės, sudarytos iš 2-3 žmonių, atsakingų už ugdymo karjerai veiklų organizavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje. Planuojama darbo stebėjimo vizitų trukmė – 3 darbo dienos. Į struktūruotus kursus vyks dalyvių grupės, sudarytos iš 4-6 asmenų kiekvienai kursų temai. Planuojama kursų trukmė – 5 darbo dienos. Kursuose iš viso dalyvaus 28 asmenys, o į darbo stebėjimo vizitus vyks 41 darbuotojas. Tikimasi, kad po dalyvavimo projekto veiklose projekto dalyviai gebės padėti mokiniams giliau pažinti save ir darbo pasaulį, o tai sudarys prielaidas jiems priimti adekvačius tolimesnės karjeros sprendimus. Tikimasi, kad projekto dalyviai atnaujins ir geriau gebės savo veikloje taikyti efektyvius ugdymo karjerai modelius, pagilins žinias, kaip patraukliau įtraukti mokinius į ugdymo karjerai veiklas. Planuojama, kad įgyta patirtis prisidės prie pagalbos mokiniams lengviau pereiti į kitą karjeros – mokymosi ar darbo – aplinką, prisidės prie efektyvesnės darbo paieškos. Tarpusavio mokymas(is) taip pat gali būti laikomas tvaraus profesinio tobulėjimo šaltiniu, o ugdymo karjerai integravimas į dalyko turinį, pagalbos mokiniui teikimas dalykų pamokose gali tiesiogiai prisidėti prie mokinių ateities sėkmės, todėl tikimasi, kad projekto dalyviai įgis ir šios patirties. Detalesnė informacija ir dokumentai persiųsti Mano dienynu visiems mokytojams.

"eTwinning" projektas "LET'S TRY THE PROFESSION! IŠBANDYKIME PROFESIJĄ! kurio tikslas - supažindinti vaikus su įvairiomis profesijomis, bei skatinti pedagogus, ugdymui panaudoti netradicines erdves. Už kokybišką projekto įgyvendinimą suteiktas "eTwinning" Nacionalinis kokybės ženklas.

Projekto tikslas – sukaupti ir dalintis mokymo (si) lauko erdvėje patirtimis. Pedagogei Linai Tautkienei suteiktas NKŽ už projektą „Outdoor learning“.

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 15 d. nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau – Komisija) įvertino mūsų sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla.

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 15 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą ir priėmė sprendimą mus pripažinti aktyvia mokykla.