Bendrosios praktikos slaugytoja

Teikia būtinąją medicinos pagalbą, teikia kokybiškas slaugos paslaugas.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja

Užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką Centre, stiprinant vaikų/mokinių/saugusiųjų sveikatą, numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas. Kuria sveikatos priežiūros Centre sistemą, kuri formuoja teisingą vaikų/mokinių/suaugusiųjų požiūrį į savo sveikatą. Ugdo ir konsultuoja asmens higienos įgūdžių klausimais, atlieka hidroterapijos, termoterapijos procedūras.

Masažuotojas

Atlieka gydomąjį klasikinį masažą vaikams, mokiniams, suaugusiems, lankantiems Centrą. Masažo kurso trukmė 10 procedūrų, kartojama 3 kartus metuose, reikalui esant, paskyrus gydytojui ir dažniau. Masažuotojas dirba bendradarbiaujant su Centro bendruomene, kitais sveikatos priežiūros specialistais, vaiko gerovės komisijos nariais.

Kineziterapeutas

Teikia kvalifikuotas kineziterapijos paslaugas. Įvertina paciento fizinį išsivystymą, fizines ypatybes, nustato įvairaus amžiaus pacientų toleranciją fiziniam krūviui, sudaro ir taiko kineziterapijos programą. Savarankiškai vadovauja grupinėms ir individualioms kineziterapijos procedūroms.

Logoterapeutas

Teikia kvalifikuotą logoterapeuto pagalbą pacientams, turintiems kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos sutrikimą. Lavina kalbėjimo procese dalyvaujančių organų judesius, šalina kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, parenka efektyviausius korekcijos darbo būdus ir metodus pagal individualias paciento galimybes.

Ergoterapeutas

Teikia kvalifkuotą ergoterapeuto pagalbą. Parenka ergoterapijos tyrimo metodus, atlieka individualų fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos tyrimą. Parenka ortopedines, technines priemones ir išmoko jomis naudotis.