Mokytojas

Stebi, analizuoja ir vertina mokinių veiklą bei ugdymo rezultatus. Kuria ir pagal mokinių poreikius pritaiko ugdomąją aplinką, parenka tinkamas priemones, rengia individualias mokinių ugdymo(si) programas. Kartu su kitais švietimo pagalbos specialistais, mokinio tėvais (globėjais), siekia ugdymo(si) tikslų. Bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus) dalyvauti ugdomojoje veikloje, derina šeimos ir įstaigos interesus, didina mokinio ugdymo(si) galimybes.

Mokytojo padėjėjas

Padeda vaikui/mokiniui (grupei) orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) Centre ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos renginių ir išvykų metu. Ji padeda vaikams/mokiniams apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena.

Logopedas

Tikslina artikuliaciją, šalina įvairius kalbos sutrikimus. Koreaguoja visus komunikacijos procesus, susijusius su žodinės ir rašomosios kalbos suvokimu ir raiška. Moko neverbalinio bendravimo. Laukiami rezultatai taisyklingai tariami garsai ir gebėjimas sklandžiai pasakoti.

Specialusis pedagogas

Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Judesio korekcijos pedagogas

Teikia korekcinę pagalbą mokiniams (vaikams), turintiems motorinio vystymosi, judesio ir padėties sutrikimus.

Socialinis pedagogas

Dirba individualų darbą arba grupinį su ugdytiniu, tėvais (ar teisėtais jo atstovais), pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. Bendradarbiauja su klasės auklėtojais įstaigos administracija sprendžiant vaiko socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia pasiūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią aplinką.

Neformaliojo švietimo pedagogas

Įgyvendina ikimokyklinių, priešmokyklinių, pradinių, pagrindinių ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių muzikinio ugdymo programas. Padeda mokytojams/auklėtojams parengti pramoginius renginius. Popamokinės veiklos metu suburia muzikinius būrelius, tobulina muzikinę-meninę raišką, vysto koncertinę veiklą, sudaro sąlygas visiems norintiems muzikuoti.

Auklėtojas

Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą, planuoja grupės ugdomąją veiklą. Kuria ir pagal vaikų poreikius pritaiko grupės ugdomąją aplinką, parenka tinkamas priemones. Rengia individualias vaikų ugdymo(si) programas. Saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje. Bendradarbiauja su kitais grupėje, Centre dirbančiais specialistais vaikų ugdymo(si) klausimais. Sistemingai informuoja tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(si) poreikius ar iškilusias problemas.

Auklėtojo padėjėjas

Padeda vaikams laikytis asmenes higienos, maitina mokinius/vaikus, rūpinasi tvarka grupėse/klasėse. Palydi į procedūras. Lydi į išvykas/ekskursijas, renginius.

Psichologas

Padeda spręsti ugdytinio psichologines ir ugdymo(si) problemas bendradarbiaudamas su ugdytinio tėvais (rūpintojais, globėjais) ir Centre dirbančiais specialistais.